Hoppa till huvudinnehåll

Integritetspolicy

BCP erbjuder tjänster avseende ekonomisk och finansiell planering, styrning och kontroll. BCP erbjuder också helt, eller delvis, outsourcing av företagets administrativa processer. BCP är personuppgiftsbiträde inom ramen för de tjänster som erbjuds och uppdragsgivaren är personuppgiftsansvarig.

Inför och under uppdraget kommer BCP att behandla namn och kontaktuppgifter till uppdragsgivarens företrädare i BCP:s kundregister. För dessa personuppgifter är BCP personuppgiftsansvarig.

BCP värnar om den personliga integriteten och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd (t.ex. skulle vi aldrig sälja personuppgifter till ett annat företag). Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder personuppgifter som BCP är personuppgiftsansvariga för. Den beskriver också de rättigheter som en registrerad har och hur den registrerade kan göra dem gällande.

Det är viktigt att du som registrerad tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Vilka personuppgifter behandlar vi som personuppgiftsansvariga?
De uppgifter som kommer att behandlas är namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadresser till arbetsplatsen och eventuella uppgifter om befattning. På vår hemsida hanterar vi även cookies (mer information i cookiepolicy).

Varifrån samlas uppgifterna in?
Kontaktuppgifterna samlas in dels från företrädarna från uppdragsgivaren själva och från externa adresskällor. Övriga personuppgifter erhålls från uppdragsgivaren inom ramen för uppdraget.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Personuppgifter som samlas in inom ramen för ett uppdrag behandlas helt enligt instruktion från uppdragsgivaren (den personuppgiftsansvarige). Mer i detalj hur förhållandet är mellan personuppgiftsansvarig samt personuppgiftsbiträdet finns beskrivet i ett Tjänsteavtal mellan parterna.

De kontaktuppgifter som BCP samlar in används för att kunna administrera uppdraget från uppdragsgivaren.

Den legala grunden för behandlingen av kontaktpersoner personuppgifter vilar på en intresseavvägning. BCP har ett starkt intresse av att registrera uppgifter om kontaktpersoner för att kunna fullgöra avtalet med uppdragsgivaren.

Hur länge?
Personuppgifterna kommer att sparas för en tid om tolv (12) månader efter det att avtalet med uppdragsgivaren har upphört.

Anlitade underbiträden
För att uppfylla ändamålen med BCP:s behandling av de personuppgifter som angivits ovan anlitar BCP i förekommande fall tjänste- och systemleverantörer av IT, som behandlar personuppgifter på BCP:s uppdrag. De tredje parter som anlitas är personuppgiftsunderbiträden (ett annat personuppgiftsbiträde). De är även skyldiga enligt lag och avtal att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda uppgifterna. BCP verkar för att reglera ansvaret för samtliga avtalsrelationer avseende behandlingen av personuppgifter.

Dina rättigheter
Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig samt i vissa fall rätt att få dina personuppgifter flyttade. Du har vidare rätt att, när som helst, invända mot behandling av dina personuppgifter om du anser att vi inte har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna samt invända mot att personuppgifterna används för att skapa dialog och kommunikation, oss emellan. Du har slutligen rätt att ge in klagomål avseende behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen. Du kan kontakta oss enligt ovan för mer information om dessa rättigheter.

info@businesscontrolpartner.com

Niklas Holländer 0735-584003